Lepsze godziny pracy w systemie zmianowym

Często zadawane pytania

Zwiększy to wartość każdej godziny przepracowanej przez pracownika. Ponadto zmiana systemu przyniesie pracownikom różne korzyści, w zależności od liczby godzin przepracowanych poza porą dzienną oraz zróżnicowania pracy w systemie zmianowym.  Osoby pracujące w systemie zmianowym w pełnym wymiarze czasu pracy będą otrzymywać takie samo lub wyższe wynagrodzenie. Ponadto ich czas pracy zostanie skrócony średnio o co najmniej 17,3 godziny w każdym miesiącu. Pracownicy zatrudnieni na niepełny etat będą mogli zwiększyć wymiar czasu pracy co najmniej proporcjonalnie do skrócenia tygodnia pracy (ok. 11%), aby wesprzeć podstawy zmiany systemu. Oczekuje się, że wszyscy pracownicy zatrudnieni na niepełny etat, którzy będą chcieli zwiększyć wymiar czasu pracy i wykonywać taką samą ilość pracy, co poprzednio, otrzymają podwyższone wynagrodzenie. 
Wprowadzenie tych zmian w godzinach pracy ma na celu poprawę zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz zapewnienie im lepszej równowagi między pracą a życiem prywatnym. Zmiany oznaczają, że lepiej ogólnie mieć wyższy wymiar czasu pracy niż przyjmować okazjonalne nadgodziny. Uzasadnienie jest m.in. następujące: Premia za pracę zmianową w porze nocnej jest wyższa: w dni powszednie wynosi 65%, a w weekendy 75%. Zarobki godzinowe wraz z premią w wysokości 65% lub 75% są wyższe niż zarobki godzinowe za nadgodziny. Wzrasta wartość każdej godziny pracy poza porą dzienną dla zwykłego personelu w ramach obowiązkowego wymiaru czasu pracy. Waga każdej godziny pracy według stawki premii 33,33% i 55% wynosi 1,05, natomiast waga każdej godziny pracy według stawki premii 65% i 75% wynosi 1,2. Zmianowy dodatek motywacyjny uwzględnia obowiązkowe godziny pracy, nie uwzględnia natomiast nadgodzin. Wzrost zmianowego dodatku motywacyjnego odpowiada wymiarowi czasu pracy oraz wzrostowi obciążenia pracą zmianową i może zwiększyć miesięczne wynagrodzenie nawet o 12,5%. Nadgodziny nie są gwarantowane i zależą od potrzeb operacyjnych w danym czasie.    Wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach jest wyższe w przypadku pracy na pełny etat od 8.00 do 17.00 w dni powszednie.  Nie przysługuje już dodatkowa zapłata za przerwy na kawę w nadgodzinach.   
Tak jak poprzednio praca w systemie zmianowym jest organizowana zgodnie z potrzebami każdego zakładu pracy. Pracownicy są zatrudniani w określonym wymiarze czasu pracy, lecz wraz z wprowadzeniem zmiany systemu pracownicy zatrudnieni na niepełny etat mają możliwość zwiększenia wymiaru czasu pracy o co najmniej 11%.
Przy wdrażaniu zmiany systemu należy uwzględnić organizację godzin pracy w każdej jednostce organizacyjnej. Ważne jest, aby prowadzić dialog w sprawie reformy dotyczący organizacji zmian w celu spełnienia wymogów operacyjnych po skróceniu tygodnia pracy, a tym samym zwiększenia wartości zmiany systemu dla personelu.
Założenie jest takie, że pracownicy zatrudnieni na niepełny etat zwiększą wymiar czasu pracy o co najmniej 11%. Będzie to korzystne zarówno dla pracowników, jak i dla działalności operacyjnej. Pracownicy otrzymają wyższe wynagrodzenie za taką samą ilość pracy jak poprzednio, a działalność operacyjna skorzysta na większej stabilizacji, co może częściowo zrekompensować lukę w obsadzie powstałą w wyniku skrócenia tygodnia pracy pracowników zmianowych.
Zmiany w systemie mają na celu zwiększenie obecnej liczby osób pracujących w systemie zmianowym, a tym samym zmniejszenie liczby nadgodzin. Przez podwyższenie premii zmianowej, zwiększenie wartości każdej godziny pracy poza porą dzienną, wypłacanie zmianowego dodatku motywacyjnego za liczbę obecności i zróżnicowanie zmian zachęca się pracowników zmianowych do zwiększania wymiaru czasu pracy i zmniejszania liczby zmiennych nadgodzin. Zmiana systemu ma również sprawić, że praca zmianowa będzie bardziej atrakcyjna dla pracowników.  Założenie jest takie, że pracownicy zatrudnieni na niepełny etat zwiększą wymiar czasu pracy o co najmniej 11%. Będzie to korzystne zarówno dla pracowników, jak i dla działalności operacyjnej. Pracownicy otrzymają wyższe wynagrodzenie, a działalność operacyjna skorzysta na większej stabilizacji, co może zrekompensować lukę w obsadzie powstałą w wyniku skrócenia tygodnia pracy. W zakładach pracy, gdzie większość pracowników jest zatrudnionych na pełny etat, może być konieczne zatrudnienie większej liczby pracowników. 
Tak. Na tej stronie znajdziesz kalkulator zmian, gdzie można ustawić zmiany zgodnie z grafikiem i kryteriami wynagrodzenia. Dzięki temu sprawdzisz, w jaki sposób nowy system pracy i wyliczania wynagrodzeń za pracę zmianową wpłynie na Twoją wypłatę.
Wraz ze zmianą systemu wartość każdej godziny pracy wzrośnie dla wszystkich pracowników zmianowych. Jeżeli pracownik zmianowy wypracuje co najmniej 42 godziny premii zmianowej miesięcznie poza godzinami pracy w porze dziennej, jego wynagrodzenie zostanie nieznacznie obniżone lub pozostanie bez zmian. Jeżeli pracownik zatrudniony na niepełny etat rzeczywiście przepracuje poza limitem dziennym 42 godziny miesięcznie przy takiej samej ilości pracy co wcześniej, jego wynagrodzenie wzrośnie.
Nie. Nie ma możliwości, aby zamiast tego otrzymać zapłatę w związku ze skróconym tygodniem pracy.
Oczekuje się zmniejszenia liczby nadgodzin i zwiększenia wymiaru czasu pracy pracowników. Zapewni to lepszą stabilność dla pracowników i w ramach działalności operacyjnej, co z kolei przełoży się na poprawę równowagi między pracą a życiem prywatnym.  Nadgodziny dla pracowników zmianowych zostaną podzielone. Nadgodziny są wypłacane z zarobkami godzinowymi, które są podzielone na nadgodziny (1) i nadgodziny (2). Zarobki godzinowe w ramach nadgodzin (1) to 0,9385% miesięcznych zarobków, podczas gdy zarobki godzinowe w ramach nadgodzin (2) to 1,0385% miesięcznych zarobków. Wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach (1) będzie wypłacane za okres od godz. 8.00 do godz. 17.00 w dni robocze, natomiast wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach (2) będzie wypłacane za okres po godz. 17.00 w dni powszednie, w weekendy i w niektóre dni wolne od pracy. Ponadto wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach (2) powinno być wypłacane za pracę przekraczającą 38,92 godzin tygodniowo. 
Rewizji punktów dotyczących godzin pracy w ramach układów zbiorowych dokonuje się w celu zwiększenia stabilności operacyjnej, zmniejszenia liczby nadgodzin, zwiększenia wymiaru czasu pracy pracowników, a tym samym podniesienia ich stałych płac. Przeszacowanie i przesunięcie wartości mają zachęcić pracowników do przyjmowana wyższego wymiaru czasu pracy przy tym samych/wyższych nakładach pracy, co wcześniej.
Oczekuje się, że nakłady pracy pracowników zatrudnionych na niepełny etat będą takie same lub nawet wyższe niż wcześniej, przy odpowiednim zwiększeniu wymiaru czasu pracy. Ten kierunek działań ma przynieść korzyści zarówno pracownikom, jak i działalności operacyjnej, tj. pracownicy otrzymają wyższe wynagrodzenie i zapewniona zostanie lepsza stabilność operacyjna. W przypadku gdy większość pracowników zatrudnionych jest na pełny etat, może zaistnieć potrzeba zatrudnienia nowego personelu. Liczymy, że dzięki takim modyfikacjom praca w systemie zmianowym stanie się bardziej atrakcyjną opcją.
Trwają prace nad zaprojektowaniem systemów w celu zwiększenia przejrzystości zarówno dla kadry zarządzającej, jak i personelu. Szacowany termin zakończenia prac to styczeń 2021 r. 
Dzięki tej zmianie systemu tworzone są nowe zachęty do generowania dochodów; każda z nich uwzględnia główne elementy projektu: bezpieczeństwo, zdrowie i równowagę. Zachęca się również do dialogu w sprawie reform w miejscu pracy, w ramach którego pracownicy i kierownictwo mogą przedyskutować, czy należy zmienić format zmian i system zmianowy, a jeśli tak, w jaki sposób należy je wdrożyć, aby osiągnąć ogólny cel projektu. Niezależnie od tego, czy system zmianowy jest stały, czy na życzenie/opcjonalny, może on różnić się w zależności od zakładu pracy, a przy podejmowaniu tej decyzji konieczne jest uwzględnienie potrzeb operacyjnych w poszczególnych lokalizacjach oraz zapewnienie pracownikom możliwości wyrażenia swojej opinii. Badania wykazały, że w większości przypadków odpowiedni jest system na życzenie / opcjonalny.
Nowy system pracy zmianowej wchodzi w życie z dniem 1 maja 2021 r. 
Podstawowe zmiany, które są związane z nowym systemem godzin w pracy zmianowej to zmniejszenie liczby aktywnych godzin pracy tygodniowo z 40 do 36 oraz wyliczanie wynagrodzenia na podstawie większej liczby czynników niż wcześniej. Nowy system wyliczania wynagrodzeń zakłada podwyższenie premii zmianowej oraz zwiększenie wartości zmian poza godzinami pracy w porze dziennej, a także wypłatę specjalnego zmianowego dodatku motywacyjnego, który uwzględnia zróżnicowanie zmian oraz liczbę obecności pracownika. System ma pomóc lepiej radzić sobie z wymagającym charakterem pracy zmianowej pod względem zdrowia, dobrego samopoczucia i bezpieczeństwa oraz lepiej realizować wymogi związków zawodowych w odniesieniu do wyższych obciążeń związanych z pracą zmianową w pełnym wymiarze w porównaniu do regularnej pracy w porze dziennej.
Celem zmian w zakresie godzin pracy osób pracujących w systemie zmianowym jest poprawa zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz zapewnienie im lepszej równowagi między pracą a życiem prywatnym, aby praca zmianowa była bardziej atrakcyjną opcją. Zmiany te mają również na celu znaczne ograniczenie nadgodzin, zwiększenie stabilności zatrudnienia w instytucjach i zakładach pracy wymagających obecności pracowników poza godzinami pracy w porze dziennej, przy lepszej organizacji godzin pracy i usług dla ludności.
Najważniejsze założenia nowego systemu to: Poprawa bezpieczeństwa personelu i klientów, zwiększenie atrakcyjności pracy zmianowej, zapewnienie lepszej równowagi między życiem zawodowym a rodzinnym, uwzględnianie premii zmianowych oraz wartości przepracowanych godzin w większym stopniu w ramach wynagrodzenia i godzin pracy, poprawa zdrowia psychicznego, fizycznego i społecznego pracowników, poprawa środowiska pracy, skrócenie godzin pracy, zwiększenie stabilności zatrudnienia, uproszczenie systemu wyliczania wynagrodzeń oraz poprawa jego przejrzystości, zmniejszenie konieczności i zachęt do pracy w nadgodzinach, zwiększenie efektywności wykorzystania funduszy, poprawa jakości usług publicznych.    
Co do zasady pracownicy zmianowi są zobowiązani do pracy w określone kalendarzowo dni wolne. Do czasu wejścia w życie nowego systemu pracy zmianowej każdy pracownik ma możliwość otrzymania wynagrodzenia za pracę w święta (nadgodziny w dni ustawowo wolne od pracy) lub urlopu w wymiarze 11 dni (88 godzin) w przypadku zatrudnienia na pełny etat w ciągu roku. Aby zgromadzić urlop na kolejny rok, potrzebny jest jeden rok kalendarzowy, przy czym okres urlopu nie jest naliczany za wszystkie określone kalendarzowo dni wolne w ciągu roku, lecz jest obliczany jako średnia liczba takich dni w okresie 400 lat.  Zmiana systemu ma na celu zrównoważenie rocznych obowiązkowych godzin pracy osób pracujących regularnie w systemie zmianowym oraz rocznego obowiązku pracy osób pracujących w systemie dziennym. Takie zrównoważenie godzin pracy zastąpi urlopy i premie urlopowe. 
Tak. W określone święta stawka premii wynosi 55% od godz. 8.00 do 24.00 oraz 75% od godz. 00.00 do 8.00, lecz w dni ustawowo wolne od pracy przysługuje premia w wysokości 90%, jak poprzednio, z wyjątkiem Wigilii Bożego Narodzenia od godz. 16.00 do 00.00, Bożego Narodzenia od godz. 00.00 do 8.00, Sylwestra od godz. 16.00 do 00.00, Sylwestra od godz. 00.00 do 8.00, kiedy to stawka premii wynosi 120%. 
Wartość godzin pracy jest ustalona w taki sposób, że godziny pracy poza porą dzienną mają inną wartość podczas obliczania obciążenia pracą. Godziny pracy rozliczane według stawki premii zmianowej wynoszącej 33,33% oraz 55% mają wagę 1,05, zatem za każde 60 minut nalicza się 63 minuty do obowiązku pracy. Godziny pracy rozliczane według stawki premii zmianowej wynoszącej 65% oraz 75% mają wagę 1,2, zatem za każde 60 minut nalicza się 72 minuty do obowiązku pracy. Różne wartości godzin pracy uwzględniają bezpieczeństwo i zdrowie pracowników. Najniższa liczba godzin pracy w miesiącu to 138,7 lub równowartość 32 godzin tygodniowo. 
Celem zmianowego dodatku motywacyjnego jest wynagradzanie pracowników, którzy często przychodzą do pracy i pracują na zróżnicowane zmiany. Uwzględnia to zdrowie i bezpieczeństwo pracowników oraz równowagę między pracą a życiem prywatnym. Zmianowy dodatek motywacyjny ma również zachęcać do uwzględniania kwestii bezpieczeństwa przy planowaniu zmian oraz odpowiedniej długości zmian w celu poprawy środowiska pracy i podniesienia jakości usług publicznych. 
Zmianowy dodatek motywacyjny jest wypłacany jako procent miesięcznego wynagrodzenia za pracę na zróżnicowane zmiany oraz liczby zmian w okresie rozliczeniowym, w zależności od zmian, które są zorganizowane w ramach obowiązku pracy. Minimalna liczba obowiązkowych godzin pracy w każdym okresie rozliczeniowym, poza godzinami pracy w porze dziennej (przy stawce premii 33,33%, 55%, 65% oraz 75%), to 42 obowiązkowe godziny pracy. Zmiany są podzielone na cztery rodzaje: zmiany dzienne, zmiany wieczorowe (stawka premii 33,33%), zmiany nocne w dni powszednie (stawka premii 65%) oraz zmiany weekendowe (stawka premii 55% oraz 75%). Minimalna liczba godzin pracy w każdym rodzaju zmian to 15. Każdy pracownik musi wykonać pracę 14 razy lub więcej w obrębie dwóch do czterech rodzajów zmian, aby kwalifikować się do zmianowego dodatku motywacyjnego.  Wartość procentowa zmianowego dodatku motywacyjnego jest przedstawiona w poniższej tabeli. 
Oczekuje się zmniejszenia liczby nadgodzin i zwiększenia wymiaru czasu pracy pracowników. Zapewni to lepszą stabilność dla pracowników i w ramach działalności operacyjnej, co z kolei przełoży się na poprawę równowagi między pracą a życiem prywatnym.  Nadgodziny dla pracowników zmianowych zostaną podzielone. Nadgodziny są wypłacane z zarobkami godzinowymi, które są podzielone na nadgodziny (1) i nadgodziny (2). Zarobki godzinowe w ramach nadgodzin (1) to 0,9385% miesięcznych zarobków, podczas gdy zarobki godzinowe w ramach nadgodzin (2) to 1,0385% miesięcznych zarobków. Wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach (1) będzie wypłacane za okres od godz. 8.00 do godz. 17.00 w dni robocze, natomiast wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach (2) będzie wypłacane za okres po godz. 17.00 w dni powszednie, w weekendy i w niektóre dni wolne od pracy. Ponadto wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach (2) powinno być wypłacane za pracę przekraczającą 38,92 godzin tygodniowo.